Bảng giá xe Honda Vinh 2023

Xe Honda City G 559,000,000 VNĐ
Xe Honda City L  589,000,000 VNĐ
Xe Honda City RS 609,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic E 730,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic G 770,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic RS 870,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V G 1,109,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V L 1,159,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V HEV 1,259,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V L AWD 1,310,000,000 VNĐ
Xe Honda Accord 2.4 1,319,000,000 VNĐ
Xe Honda BRV G 661,000,000 VNĐ
Xe Honda BRV L 705,000,000 VNĐ